Privacy Policy Statement

Name of the service

LITNET FEDI registry

LITNET FEDI registras

Description of the service

LITNET FEDI registry can be used to manage IdP and SP metadata

LITNET FEDI registras naudojamas saugoti, modifikuoti ir agreguoti LITNET FEDI IdP ir SP metaduomenis

Data controller and a contact person

Kaunas University of Technology,
Studentų 48a-101, Kaunas
federacija@litnet.lt

Kauno technologijos universitetas,
Studentų 48a-101, Kaunas
federacija@litnet.lt

Jurisdiction

LT Lithuania

LT Lietuva

Personal data processed

Following data is retrieved from your Home Organisation:

 • Person's principal name at home organization (eduPersonPrincipalName)
 • email address
 • given name
 • surename

Ši informacija yra paimama iš jūsų institucijos:

 • Asmens pagrindinis identifikatorius institucijoje (eduPersonPrincipalName)
 • el. pašto adresas
 • vardas
 • pavardė

Purpose of the processing of personal data

Personal data is used for

 • User authorization
 • User profile composition
 • System notifications

Log entries can be used to detect misuse of the system.

Asmeninė informacija yra naudojama

 • Naudotojo autorizacijai
 • Naudotojo profilio kūrimui
 • Sistemos informaciniams pranešimams siųsti

Sistemos žurnalai gali būti naudojami žalingai veiklai išaiškinti.

Third parties to whom personal data is disclosed

No personal data is disclosed to third parties

Jokie asmeniniai duomenys nėra atskleidžiami trečioms šalims.

How to access, rectify and delete the personal data

Contact the contact person above.
To rectify the data released by your Home Organization, contact your Home Organization’s IT helpdesk.

Susisiekite kontaktiniu adresu, nurodytu aukščiau.
Jūsų institucijos išduodamiems duomenims taisyti kreipkitės į jūsų institucijos IT pagalbos tarnybą.

Data retention

Personal data is deleted on request of the user.

Asmeniniai duomenys yra pašalinami gavus iš naudotojo prašymą juos pašalinti.

Data Protection Code of Conduct

Your personal data will be protected according to the Code of Conduct for Service Providers, a common standard for the research and higher education sector to protect your privacy.

Jūsų asmeniniai duomenys bus apsaugoti remiantis Code of Conduct for Service Providers principais, bendrai priimtu švietimo ir mokslo sektoriaus standartu, skirtu apsaugoti privatumą.